yvasiyarov/newrelic_platform_go 0.0.1

https://github.com/yvasiyarov/newrelic_platform_go

Package newrelic_platform_go is New Relic Platform Agent SDK for Go language.

Install this version:

nut get yvasiyarov/newrelic_platform_go/0.0.1
  -or-
nut get gonuts.io/yvasiyarov/newrelic_platform_go/0.0.1

Install latest version:

nut get yvasiyarov/newrelic_platform_go
  -or-
nut get gonuts.io/yvasiyarov/newrelic_platform_go

All versions: